Ashley TherienCal Poly San Luis Obispo
$1,000
FFA Scholarship